מדיניות רכישות וביטולים - מוזיאון ארץ ישראל

מדיניות רכישות וביטולים

להלן מדיניות הרכישות והביטולים של מוזיאון ארץ ישראל-תל-אביב (חל"צ) 520035908 ("החברה") ביחס לשירותים שבאפשרותך לרכוש באמצעות אתר האינטרנט המופעל על ידה בכתובת: www.eretzmuseum.org.il (״האתר״).

האתר מספק מידע כללי אודות החברה ופעילויותיה, לרבות תערוכות ותצוגות, חוגים, פעילויות ואירועים אחרים, כפי שיוצעו מעת לעת באתר ("השירותים"), ומאפשר, בין היתר, הרשמה ו/או רכישה מקוונים של מנויים, חוגים, כרטיסי כניסה חד פעמיים לתערוכות, פעילויות ומופעים.

מדיניות זו היא חלק בלתי נפרד מתקנון האתר ואין באמור להלן כדי לגרוע מהוראות התקנון אשר חלים על כל משתמש באתר, בין אם ביצע רכישה באתר ובין אם לאו. למעבר לתקנון האתר אנא לחץ כאן.

1. כללי

1.1. תנאי ההזמנה ו/או הרכישה של השירותים, וכן תנאי התשלום בגינם, לרבות מבצעים והטבות, יתפרסמו במקומות המיועדים לכך באתר.

1.2. ביצוע הזמנות על-ידי מי שמתחת לגיל 18 בעת ביצוע ההזמנה ייעשה אך ורק באישור הורה ו/או אפוטרופוס.

1.3. תמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה.

1.4. בכפוף להוראות הדין, נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או מי מטעמה.

1.5. הוראות מדיניות רכישות וביטולים זו כפופות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("החוק").

2. מחירי השירותים באתר, מבצעים והטבות

2.1. החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את היצע השירותים המוצעים לרכישה באתר או לעדכן את מחירם, מעת לעת, והכל ללא צורך בהודעה מוקדמת.

2.2. כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ (במידה וחל תשלום מע"מ על הרכישה לפי כל דין). המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה על ידי המשתמש, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. מובהר כי המחירים לא יעודכנו ביחס להזמנה שכבר אושרה.

2.3. החברה עשויה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה, להציע מבצעים והנחות שונות, ולשנותם או להפסיקם בכל עת, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובהתאם להוראות כל דין.

2.4. למען הסר ספק, אלא אם יצוין מפורשות אחרת בכתב, אין כפל הנחות ו/או מבצעים ו/או קופונים.

3. מידע אישי ופרטיות

3.1. בעת ההרשמה ו/או ההזמנה ו/או הרכישה תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת למשלוח דואר. אינך חייב למסור את הפרטים, אך יתכן כי ללא מסירת פרטים מסוימים לא תוכל להשלים את ההרשמה ו/או ההזמנה ו/או הרכישה ולא נוכל לספק לך את השירות.

3.2. אתה מתחייב כי הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים באתר הם פרטיך ו/או של ילדייך, לפי העניין, וכי הם נכונים, עדכניים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים חלקיים או שגויים וכן שינוי בפרטים ללא עדכון החברה עלולים למנוע את האפשרות לקבל עדכונים בנוגע להרשמתך ו/או הזמנתך ו/או רכישתך ו/או היכולת ליצור עמך קשר במקרה הצורך. החברה לא תישא בכל אחריות בגין טעות שביצע משתמש בהקלדת נתונים בקשר עם ביצוע הזמנה ו/או הרשמה.

3.3. החברה מכבדת את פרטיותך ולא תעשה שימוש בפרטים שתמסור בקשר עם רכישתך אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר. למעבר למדיניות הפרטיות, אנא לחץ כאן. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ לעיין בה מעת לעת.

4. תשלום

4.1. באפשרותך לשלם את התמורה בעבור השירותים באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות אמצעי תשלום אחר, כפי שיוצג לך באתר. מובהר כי החברה אינה נוהגת לשמור את פרטי אמצעי התשלום (למעט ארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי) במאגרי המידע שבבעלותה ושירותי הסליקה מבוצעים באמצעות צדדים שלישיים ומידע זה נשמר אצלם. למידע נוסף אנא קראו את מדיניות הפרטיות.

4.2. ביצוע תשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי מפעילי שירותי הסליקה או אמצעי התשלום בהם תשתמש ובהתאם לתנאים של צדדים שלישיים אלה. אתה נושא באחריות הבלעדית לשאת בכל עמלה כאמור.

4.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו, להתיר תשלום באמצעים נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום אותם תכבד החברה.

4.4. אין להשתמש באמצעי תשלום ללא הרשאות נדרשות ובניגוד לכל חוק. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תנאי לביצוע הזמנות באתר הוא החזקה בכרטיס אשראי תקף. ככל שמשתמש עושה שימוש באמצעי תשלום של צד שלישי, המשתמש מתחייב זאת כי השימוש בכרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום נעשה על דעתו והסכמתו של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום וכי המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מידי בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום או צד שלישי כלשהו כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לשימוש המשתמש בכרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום כאמור.

4.5. לאחר ביצוע ההזמנה, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום בו נעשה שימוש לצורך ביצוע ההזמנה. עם אישור ההזמנה, יישלח למשתמש בדוא"ל אישור הזמנה (בהתאם לפרטים שנמסרו בעת עריכת ההזמנה). במקרה בו לא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך בעת ביצוע ההזמנה והוא יידרש למסור אמצעי תשלום חלופי או לספק מידע נוסף, לפי העניין.
קבלת האישור האמור בדבר עריכת ההזמנה אינה מהווה אישור של החברה בדבר זמינות השירותים ו/או שירות כלשהו בקשר להזמנה ו/או ההרשמה, והחברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הזמנות ו/או הרשמות אשר אין באפשרותה לספק במועד המבוקש ו/או ליצור קשר עם המשתמש לצורך שינוי פרטי ההזמנה לאחר ביצועה.

5. מדיניות ביטולים והחזר, שינוי וביטול הזמנות

5.1. כללי

א. בקשה לביטול עסקה יש לשלוח בדואר אלקטרוני בכתובת: [email protected] או באמצעות קישור ייעודי למסירת הודעות לביטול שיופיע באתר.

ב. בהודעת הביטול יפרט המשתמש את שמו, מספר ההזמנה, את הסיבה לביטול וכל פרט אחר בקשר עם ההזמנה הרלוונטית.

ג. תנאי הביטול ביחס לכל סוג עסקה מפורטים בהמשך.

ד. ככל שעומדת לך זכות הביטול כאמור בסעיף זה ואתה אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998), אזרח ותיק (מלאו לך 65 שנים) או עולה חדש (טרם חלפו 5 שנים מיום שניתנה לך תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה), זכויותיך לביטול עסקה כאמור יהיו למשך תקופה של עד ארבעה (4) חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך עקרי העסקה, לפי המאוחר, בתנאי: (1) שהודעת הביטול תתקבל אצל החברה לפחות שני (2) ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן ו- (ב) שההתקשרות בעסקה כללה שיחה עם נציג החברה. במקרה כזה, המוזיאון יהיה רשאי לדרוש מהלקוח להציג בפניו תעודה המוכיחה שהוא (או הנהנה מהעסקה) אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

ה. החזר כספי בעקבות ביטול עסקה בהתאם להוראות סעיף זה, יבוצע לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום באמצעותו בוצעה ההזמנה.

ו. החברה רשאית לבטל שירות כלשהו מכל סיבה שהחברה תמצא לנכון, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, לרבות מקרים של כוח עליון, הגבלות ממשלתיות ותקלות בלתי צפויות. בביטול כאמור תשיב החברה לידי משתמש שרכש את השירות שבוטל על ידי החברה את התמורה ששילם בגינו, ללא ניכוי דמי ביטול. יובהר כי המשתמש לא יהיה זכאי לכל סעד נוסף בגין ביטול כאמור.

5.2. כרטיסי כניסה

א. ככלל, כרטיס כניסה תקף ליום הארוע/ יום הביקור. לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת כרטיס כניסה שנרכש דרך האתר, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או המסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, על ידי מסירת הודעת ביטול כאמור בסעיף 5.1 לעיל, כל עוד לא מימש את הכרטיס ובלבד שהכרטיס עדיין בתוקף.

ב. על אף האמור, לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת כרטיסי כניסה לאירועים ופעילויות ספציפיות שנרכשו דרך האתר בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או המסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, על ידי מסירת הודעת ביטול כאמור בסעיף 5.1 לעיל, ולא יאוחר מ-48 שעות טרם תחילת האירוע או הפעילות הרלוונטית.

ג. במקרה של ביטול כאמור, תחזיר החברה ללקוח, בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, יבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה (ככל וטרם חויב) וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור. החברה תהיה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% משווי העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם אשר יקוזז מההחזר הכספי ללקוח.

5.3. חוגים

א. אלא אם צוין אחרת במסמכי הרישום לחוג, לקוח אשר מבקש לבטל את השתתפותו בחוג אליו נרשם ו/או רכש דרך האתר, בטרם חלפו 14 ימים מיום עשיית העסקה או המסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, יהיה זכאי להחזר כספי מלא, ובלבד שהודעת הביטול תתקבל אצל החברה לפחות 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור להתקיים המפגש הראשון. במקרה של ביטול כאמור, תחזיר החברה ללקוח, בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, יבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה (ככל וטרם חויב) וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור. החברה תהיה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% משווי העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם אשר יקוזז מההחזר הכספי ללקוח. ככלל, לא יתאפשר ביטול בחלוף 14 ימים מיום עשיית העסקה או המסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מבניהם.

6. צרו קשר

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האתר ומדיניות הרכישות והביטולים תוכל לפנות אלינו באמצעים הבאים:

כתובת: חיים לבנון 2, רמת אביב, תל אביב
טלפון: 03-6415244
דוא"ל: [email protected]