תקנון תכנית "כוכבים במוז"א" - מוזיאון ארץ ישראל

תקנון תכנית "כוכבים במוז"א"

הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את נוהלי ההרשמה והתשלום לתכנית "כוכבים במוז"א: קורסי אסטרונומיה ותרבות לילדים" שלהלן ולאשר אותם בטופס ההרשמה.

כללי

1. רישום לתכנית מהווה הסכמה לתנאי התקנון הנוכחי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לשם השלמת הרישום יש לאשר את נוסח התקנון בטופס הרישום לתכנית.

2. התכנית היא שנתית: 27 מפגשים (כולל מפגש ראשון אשר הינו מפגש ניסיון) – של 60 דקות כל אחד.

3. התוכנית מתקיימת אחת לשבוע ביום שלישי, בשעות המפורסמות באתר המוזיאון.

4. התכנית מועברת על ידי מדריכי "עולם האסטרונומיה" ומדריכי אגף החינוך של המוזיאון.

5. המפגשים יועברו בשטח המוזיאון, לרבות בכיתה שבאגף החינוך של המוזיאון, בפלנטריום ובתצוגות המוזיאון.

6. באחריות ההורים להביא את המשתתפים לנקודת המפגש ולאסוף את המשתתפים בזמן. למען הסר ספק, המוזיאון לא אחראי על משתתפי התכנית לפני תחילת המפגש ולאחר סיומו.

7. פתיחתה של התכנית מותנית במספר מינימלי של משתתפים. כמו כן, המשך התכנית מותנה בהמשך השתתפות של מספר מינימלי של משתתפים כפי שייקבע על ידי המוזיאון. עד תום חודש דצמבר, ייתכנו שינויים בימים, בשעות ובהרכב הקבוצות בהתאם למספר המשתתפים ולצרכי המוזיאון.

8. תוכנם של המפגשים נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המוזיאון. למען הסר ספק, המוזיאון רשאי לשנות מעת לעת את תוכן ו/או סדר העברת התכנים של המפגשים בתכנית.

9. בגין היעדרות מדריכ/ה, יתקיים המפגש במועד אחר על פי תיאום מראש.

10. אנו מסכימים כי אתם או מי מטעמכם תהיו רשאים ליצור איתנו קשר גם לאחר סיום התכנית לצרכי סקרים ומעקב בקשר לתכנית.

11. נבקש ליידע אתכם כי במהלך התכנית יצולמו המשתתפים ע"י המדריכ/ה לצורך שיתוף בקבוצת הווטסאפ של התכנית.

הסדר כספי

12. מחיר התכנית הינו 2,200 ₪ + 225 ₪ תשלום חד-פעמי על החומרים לתלמיד/ה.

13. את התשלום וההרשמה הנכם מתבקשים לבצע באתר האינטרנט של המוזיאון בכתובת: www.eretzmuseum.org.il בתפריט הראשי לבחור ב"חינוך וחוויה" – לבחור בלשונית "קהל רחב" – לבחור בכותרת המשנה "חוגים" – לבחור ב"כוכבים במוז"א"

14. מספר המקומות לתכנית מוגבל.

15. ההרשמה למפגש הניסיון תכנס לתוקף רק לאחר תשלום מקדמה בסך 300 ₪ וקבלת אישור במייל על הרישום. לא ניתן להיכנס למפגש הניסיון ללא תשלום המקדמה ואישור הרישום.

16. לשם רישום מלא לתכנית, יש להשלים את יתרת התשלום לא יאוחר מחמישה ימים לאחר מועד מפגש הניסיון. לא תתאפשר כניסה למפגשים נוספים ללא השלמת התשלום וקבלת אישור במייל על השלמת התשלום ואישור הרישום.

הפסקת השתתפות והחזרים כספיים

17. לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות ממפגשים מכל סיבה שהיא, לרבות מחלה.

18. במקרה של הפסקת ההשתתפות בתכנית עד ה-31/12/24, יינתן החזר כספי יחסי, דהיינו, בניכוי התשלום עבור מפגשים שהתקיימו בפועל עד מועד ההודעה על הפסקת ההשתתפות (בין אם המשתתף השתתף בהם ובין אם לא). לא יינתן החזר כספי במקרה של הפסקת ההשתתפות לאחר 31/12/24. בכל מקרה לא יינתן החזר כספי על התשלום עבור החומרים.

19. לא ניתן לבטל את ההשתתפות בתכנית רטרואקטיבית.

20. המוזיאון זכאי בכל עת להפסיק את השתתפות המשתתף/ת עקב בעיות התנהגות ומשמעת, גם לאחר ה- 31/12/24, והסדרי ההחזר הכספי המפורטים בסעיף ‎16 לעיל יחולו בהתאמה.

21. הודעה על הפסקת השתתפות בתכנית, מכל סיבה שהיא, תימסר בכתב למשרדי אגף החינוך במוזיאון לכתובת הדוא"ל: [email protected]. הודעה תיחשב כהתקבלה רק לאחר קבלת אישור על קבלת ההודעה.