תקנון תכנית "מוזות: מפגשים לנוער חושב" - מוזיאון ארץ ישראל

תקנון תכנית "מוזות: מפגשים לנוער חושב"

הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את נוהלי ההרשמה והתשלום לתכנית "מוזות: מפגשים לנוער חושב" שלהלן ולאשר אותם בטופס ההרשמה.

כללי

1. רישום לתכנית מהווה הסכמה לתנאי התקנון הנוכחי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לשם השלמת הרישום יש לאשר את נוסח התקנון בטופס הרישום לתכנית.

2. התכנית מיועדת לתלמידים.ות בכיתות ז' עד ט'.

3. התכנית היא שנתית, תתקיים במהלך שנת הלימודים ותכלול 20 מפגשים – של 120 דקות כל אחד. התוכנית תתבצע באופן רציף למעט במועדים בהם לא מתקיימים לימודים. על אף האמור, מובהר כי המוזיאון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את לו"ז התכנית בהתאם לצרכי המוזיאון

4. התוכנית מתקיימת אחת לשבוע ביום חמישי, בין השעות 19:00-17:00.

5. התכנית מועברת על ידי מדריכי אגף החינוך של המוזיאון ולעיתים על ידי מומחי תוכן שאינם מדריכים במוזיאון.

6. המפגשים יועברו בשטח המוזיאון.

7. באחריות ההורים להביא את המשתתפים לנקודת המפגש ולאסוף את המשתתפים בזמן. למען הסר ספק, המוזיאון לא אחראי על משתתפי התכנית לפני תחילת המפגש ולאחר סיומו.

8. פתיחתה של התכנית מותנית במספר מינימלי של משתתפים. כמו כן, המשך התכנית מותנה בהמשך השתתפות של מספר מינימלי של משתתפים כפי שייקבע על ידי המוזיאון.

9. תוכנם של המפגשים נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המוזיאון. למען הסר ספק, המוזיאון רשאי לשנות מעת לעת את תוכן ו/או סדר העברת התכנים של המפגשים בתכנית.

10. בגין היעדרות מדריכ/ה, יתקיים המפגש במועד אחר על פי תיאום מראש, ביום ובשעה הקבועים של התכנית.

11. אנו מסכימים כי אתם או מי מטעמכם תהיו רשאים ליצור איתנו קשר גם לאחר סיום התכנית לצרכי סקרים ומעקב בקשר לתכנית.

12. נבקש ליידע אתכם כי במהלך התכנית יצולמו המשתתפים ע"י המדריכ/ה לצורך שיתוף בקבוצת הווטסאפ של התכנית.

הסדר כספי

13. מחיר התכנית הינו 1,500 ₪ .

14. את התשלום וההרשמה הנכם מתבקשים לבצע באתר האינטרנט של המוזיאון בכתובת: www.eretzmuseum.org.il בתפריט הראשי היכנסו לעמוד "חינוך וחוויה", לחצו על כפתור "קהל רחב", בחרו בלשונית "חוגים" ולחצו על "מוזות: מפגשים לנוער חושב".

15. מספר המקומות לתכנית מוגבל.

16. ההרשמה לתכנית תכנס לתוקף רק לאחר תשלום מלא של מחיר התכנית.

הפסקת השתתפות והחזרים כספיים

17. לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות ממפגשים מכל סיבה שהיא, לרבות מחלה.

18. במקרה של הפסקת ההשתתפות בתכנית:

א. עד מועד המפגש השני (לא כולל) – החזר כספי מלא.

ב. לאחר מועד המפגש השני ולפני המפגש השלישי – החזר כספי יחסי, בניכוי 150 ₪.

ג. לאחר מועד המפגש השלישי – לא יינתן החזר כספי.

19. לא ניתן לבטל את ההשתתפות בתכנית רטרואקטיבית.

20. המוזיאון זכאי בכל עת להפסיק את השתתפות המשתתף/ת עקב בעיות התנהגות ומשמעת, גם לאחר מועד המפגש השלישי, והסדרי ההחזר הכספי המפורטים בסעיף ‎16 לעיל יחולו בהתאמה.

21. הודעה על הפסקת השתתפות בתכנית, מכל סיבה שהיא, תימסר בכתב למשרדי אגף החינוך במוזיאון לכתובת הדוא"ל: [email protected]. הודעה תיחשב שהתקבלה רק לאחר קבלת אישור על קבלת ההודעה.