קטלוג תערוכת העפיפונים - page 168

166
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
Pipa (kites in Portuguese)
are greatly popular in the
impoverished slums, the
favelas
. They have a long
tail, 5 to 7 meters long. This
is a game, but perhaps more
than a game: some say that
the kites are sometimes
flown to warn drug dealers
of a police raid...
Pipa
, Brazil, 2000s. Paper,
bamboo
עפיפוניםדוגמת זה )פיפהבפורטוגזית(,
האהודיםמאד בשכונותהעוני של
ברזיל )הפבלות(, הםבעלי זנבבאורך
של5–7 מ'. מדובר אמנםבמשחק,
אך אולי יותר מכך: ישאומרים,
שהעפיפוניםמופרחיםלעתיםלשמים
כדי להזהיר אתסוחרי הסמיםמפני
פשיטהמשטרתית...
, ברזיל, שנות האלפיים. נייר,
פיפה
במבוק
1...,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,...210
Powered by FlippingBook