קטלוג תערוכת העפיפונים - page 184

182
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
זנב עפיפון מזערי ופיוטי זה,
ששאב השראתו מעפיפוני הילדים
בסולווסי, הוא גרסה צרפתית
שנעשתה מעלה אחד של עץ
הערמונים המתקשח לאחר ייבושו
ומיטיב לעוף.
,
עפיפון עלה עץ הערמונים
עמנואל באשאראש, חברת
)האמנויות
Les Arts Volants
המעופפות(, צרפת, 5002. עלה
עץ ערמונים )ההופך קשיח לאחר
ייבושו(, מקלות במבוק עדינים, חוט,
נוצות פנינייה, רפיה או נייר קרפ
This minimalistic and poetic
kite, inspired by children’s
kites in Sulawesi, is a French
adaptation made of the
single leaf of a chestnut tree,
this leaf being extremely
solid after drying. It flies
beautifully.
Chestnut leaf kite
,
Emmanuel Bacharach,
Les
Arts Volants
, France, 2005.
Chestnut leaf, delicate
bamboo shoots, guinea fowl
feathers; tail-raffia or paper
1...,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194 174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,...210
Powered by FlippingBook