קטלוג תערוכת העפיפונים - page 27

25
Children’s kites
עפיפוני ילדים
עפיפוני ילדים
העפיפונים שימחו דורות רבים של ילדים.
בבגרותם, די היה במילה "עפיפון" כדי לעורר
בהם זיכרונות ילדות של הנאות ושעשועים.
ספרים מאוירים ותמונות צבעוניות רבות מסוף
המאה ה-91 וראשית המאה ה-02 מזכירים את
העפיפונים השטוחים האלה, המכשכשים בזנב.
צורות אלה, שהתקיימו עד שנות השבעים של
המאה ה-02, נעלמו, וכיום אמנים בני זמננו
מפיחים בהן חיים חדשים.
Children’s kites
Children’s kites in the Western World
of yesteryear havemade generations of
children happy. When one even mentions
the word ‘kite’ to these children who
have grown old by now- their childhood
memories come to life, and they are
reminded of joyful experiences. Many
illustrated books and colored pictures
dating from the end of the 19
th
and early
20
th
centuries refer to these flat kites, all
with tails.
Lately these shapes of the past, still
popular until the1970s, are disappearing.
Contemporary artists are giving them a
new life.
ילדים ועפיפוניהם, המאה ה-91
Children and their kites, 19
th
century
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...210
Powered by FlippingBook