קטלוג תערוכת העפיפונים - page 54

52
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
צורה זאת שמקורה בציילון מורכבת מגוף שטוח,
כנפיים מרחפות ומזנב משקשק.
, סרי לנקה, 9791. נייר, במבוק
שני עורבים
נוֹ, צרפת, 0991. נייר,
ְ
י נ
ִ
ר
ֶ
י
ְ
, ת
העורב השחור מציילון
במבוק
This shape, which originated in Ceylon, is
composed of a flat body, hovering wings,
and a shaking tail
Two crows
, Sri Lanka, 1979. Paper, bamboo
Black Ceylon crow
, Thierry Nenot,
France, 1990. Paper, bamboo
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...210
Powered by FlippingBook