Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  11 / 292 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 11 / 292 Previous Page
Page Background

9

לאחרונה, החל המחקר להכיר בחשיבות החברתית, הפוליטית והפולחנית,

המתבטאת במסורות קעקוע הגוף. מסורות אלו צופנות בחובן מרכיבים שונים

הגוף

1

מהזהות הפרטית וזו הציבורית, שהן חלק ממערכת חברתית נתונה.

המקועקע הינו ככל הנראה העדות הקדומה ביותר לשימוש בגוף האנושי ככלי

להאדרה ולהגדרה אישית וקולקטיבית של האדם. אמנות הקעקוע ברחבי העולם

מעוגנת היטב במסורות ילידיות עתיקות ומהווה חלק בלתי נפרד מטקסי מעבר

וחניכה. לאורך ההיסטוריה נעשו קעקועים למטרות שונות כמו האדרת הגוף

וקישוטו, סימון השתייכות ומעמד חברתי, פולחן דתי וריפוי הגוף והנפש. הגוף —

באמצעות מגוון סמלים החקוקים בו — גילם וביטא ערכים אישיים, חברתיים,

אקולוגיים ומטאפיזיים גם יחד. קעקוע הגוף — כמנהג חברתי, המושרש עמוק

כזיכרון קדמון כמו גם כחלק בלתי נפרד מחיי היום־יום — הגדיר ועדיין מגדיר

2

תפיסות שונות בנוגע לקיום האנושי.

שפת הקעקוע הילידית ככלל היא מחווה של האדם לטבע ולעולם וכן

לתופעות גשמיות ורוחניות כאחד. כוחות הבריאה כפי שהם נתפסים נהפכים

קעקועים: בין השבטי לאוניברסלי

יסמי ן ברג נ ר

, אוצרת התערוכה, היא מלווה רוחנית באמצעות קעקועים, אמנית רב־תחומית

יסמין ברגנר

וחוקרת.