Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  15 / 292 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 15 / 292 Previous Page
Page Background

13

קעקועים: בין השבטי לאוניברסלי

ארכיאולוגים משערים, כי המערה שימשה

15

שרידי צבע שהוכן מאוכרה אדומה.

סדנת אמנות. ככל הנראה זו עדות לטכנולוגיה, ליצירת אמנות, לחשיבה ולשפה

סמלית שהתקיימו בתקופה זו. ניתן להניח, שהאוכרה שימשה לצביעת הגוף,

ערכת כלי הקעקוע העתיקה ביותר נמצאה בצרפת

16

והקונכיות — כלי קעקוע.

באתר הפרהיסטורי מאס ד‘אזיל ומשויכת לתרבות המגדלנית (000,71-000,9 לפני

17

זמננו).

כלים וצלמיות אנתרופומורפיות, שעוטרו בצבע ובחריתה, מעלים את

ברומניה התגלו צלמיות

18

ההשערה כי ייתכן שהמדובר בתיאורי קעקועים.

חרס מקושטות בחריתות מורכבות המשויכות לתרבות קוקוטני-טריפיליאן

(0084-0003 לפנה"ס). לפי אחת הפרשנויות שהציעו החוקרים, הקווים הללו

מייצגים קעקועים או עיצוב סמלי שנעשה על פני הגוף האנושי. מכאן, שאנשי

התרבות הזו השתמשו בגופם כדי לבטא רעיונות ולהציג השתייכות חברתית

19

וזהות אישית.

בתרבויות קדומות מאזור מסופוטמיה התגלו צלמיות חומר נושאות ציורי

גוף בצבע אוכרה או חריתות, אשר ניתן להבינן כביטוי לאמנות עיטור הגוף.

בתערוכה מוצגות שלוש צלמיות חומר קדומות מארץ־ישראל, המשקפות

בצורה מרתקת את התרבויות שהתקיימו באזור. הראשונה, הנושאת חריתות על

אחת מרגליה, נמצאה בשער הגולן ומשתייכת לתרבות הירמוכית, שהתקיימה

בתקופה הניאוליתית הקרמית (0046-0085 לפנה“ס). תרבות זו הייתה ככל

הנראה הראשונה באזורנו להשתמש בחומר. הצלמית השנייה, דמות אישה שעל

גופה מצוירים עיטורי גוף מרשימים, נחשפה במקדש גילת בנגב הצפון-מערבי

והיא מתוארכת לתקופה הכלקוליתית (0054-0063 לפנה“ס). השלישית, מתקופת

הברונזה המאוחרת (0551-0021 לפנה“ס), נתגלתה ברבדים שבנגב. זוהי צלמית

אֵלָה יולדת תאומים, הבעת פניה מיוסרת, ידיה מונחות קרוב לאיבר מינה, שני

תינוקות סמוכים לשדיה. לצווארה סמל הירח ועל ירכיה מוטבעים בעלי־חיים

מקרינים ועצי תמר. אורנן הציעה, כי מדובר בקמע הגנה ליולדות במקרה של

החיות ועצי התמר מהווים ככל הנראה

20

לידת תאומים, שהייתה קשה במיוחד.

תזכורת חזותית של מיניות מקודשת, הולדה והרמוניה ביתית. ההנחה היא כי

בתרבויות המזרח הקרוב, נשזרו דימויי האישה והעץ זה בזה, מכיוון ששניהם

נותנים פרי ולכן היו מושא להערצה וסגידה כאלוהות נשית (ואף יתרה מכך,

בק מציינת, כי מיקום העיטורים על

21

בהקשר התמר, רק העץ הנקבי נותן פרי).

הירכיים משקף דמיון למנהג הקעקוע הנפוץ בתרבויות ניאוליתיות שכנות

22

ובמצרים העתיקה, ומעלה השערה כי אכן מדובר בקעקועים.