Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  23 / 292 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 23 / 292 Previous Page
Page Background

21

קעקועים: בין השבטי לאוניברסלי

51

שהילכו ביחס לקעקוע.

התופעה של אסירים המקעקעים את גופם נמשכת עד היום. עולם הפשע

רואה בקעקועים חלק בלתי נפרד מסמליו. שפת הקעקוע על סמליה מבדלת את

העבריין מן החברה. גופו המקועקע של האסיר מבטא את מעמדו בעולם הפשע

המהפכה הקומוניסטית

52

ומגלם מרידה במערכת החברתית ובשלטון החוק.

ברוסיה הביאה לכליאת מאות אלפי אסירים פוליטיים ועבריינים במחנות

כפייה. אלה האחרונים בידלו עצמם בין השאר גם באמצעות שפה סמלית

של קעקועים שהכילה מידע מקודד, תחביר סמלי סמוי של עולם הפשע.

גם לאחר התפרקות ברית־המועצות שפת הקעקועים עדיין נפוצה בעולם

התחתון. אסירים בבתי כלא בישראל שהגיעו ממדינות חבר־העמים ממשיכים

להתקעקע על־פי אותו הקוד. במערכת היררכית סגורה זו, יש הקובע מי ראוי

לאות כבוד ומי לאות קלון ובמקרים מסוימים אף מי יקועקע בכפייה. מחקר,

שנעשה באוניברסיטת בן־גוריון קובע, כי "באופן סמלי ניתן לומר כי האסיר

53

מתמוסס לתוך העולם הסמלי המקועקע על גופו".

הג ו ף כ ' אתר ' להגדרה עצמית וחברתית

מחקרים סוציולוגיים מלמדים כי חקר הגוף זוכה לעדנה. מאז שלהי שנות

השבעים של המאה העשרים רבו גישות תרבותיות ופוליטיות בתחום זה. וייס

מציינת כי חקר הגוף כתופעה חברתית ידע כמה שינויים שניתן לבחון אותם

הגוף החברתי

54

על רצף הנע מהגוף הפיזי, דרך הגוף החברתי, אל הגוף הפוליטי.

לתפיסתה, הגוף האנושי משמש

55

הינו מונח שטבעה האנתרופולוגית מרי דגלס.

סמל, מושג, דרכו אנו מבינים את החברה, הטבע והתרבות. האיברים וחלקי הגוף

מקבלים משמעויות חברתיות כך שהגוף למעשה מהווה 'אתר' להגדרה עצמית

וחברתית, בבואה המשקפת את מערכת היחסים בין הפרט לבין עצמו ובינו

לבין החברה. הגוף הוא המדיום שבאמצעותו אנו מתקשרים עם הזולת, יוצרים

זהויות אישיות וחברתיות שלפיהן אנו מנסחים את משמעות קיומנו בעולם.

תרבות

56

בהקשר זה, שפת הקעקוע על סמליה היא מעין רשת חברתית.

הקעקוע העכשווית בעולם הפכה להיות קריאה לחירות של הפרט או הקבוצה

השואפים להגדיר עצמם באופן ייחודי, לקבל ריבונות על גורלם ולהתעלות מעל

נסיבות חיים של דיכוי. בהקשר זה, הקעקוע הוא סימון של ייחודיות ועל כן

פעולה של שחרור.