Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  25 / 292 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 25 / 292 Previous Page
Page Background

23

קעקועים: בין השבטי לאוניברסלי

62

אנחנו מוכרחים להתנגד לכך כי זה נוגד את מהות החיים!"

קעקועים בימינו יכולים להיתפס כ"עיצוב בר קיימא", כדברי רז, הכותבת

בין השאר: "אמנות הקעקוע מתחברת באופן טבעי גם לטרנד החברתי שהולך

וצובר כוח בעשור האחרון. טרנד זה רואה בשמירה על כדור הארץ ערך חשוב

ומוחלט. לא רק כלכלי כי אם גם חברתי וערכי. הוא מבקש להשפיע על הפרט

בחברה המערבית להעדיף מוצרים בני־קיימא כדי לצמצם את טביעת הרגל

הפחמנית שלו, המייצרת אנרגיה מיותרת ומזהמת. הקעקוע על גופו של האמן,

הופך את האמן ואמנותו למקשה אחת. בשל כך הופכת אמנות הקעקוע לאמנות

בעלת מאפיינים חברתיים ערכיים, שמגלמת בעצם טבעה מוסריות חברתית

גלובלית... הקעקוע עמיד לכל אורך שנות חייו של המקועקע/ת ומבטא את

הגעגוע הפוסט־מודרני ליציבות ארוכת טווח ולחום אנושי... אמירה אמנותית-

חברתית מעין זו זקוקה לכלים אחרים ולאמצעי ביטוי שונים שאינם לקוחים

מהעולם המתועש המזוהה עם התרבות שממנה מבקש האמן להתבדל. שימוש

בטכניקות ישנות העוברות לפעמים אדפטציה טכנולוגית אשר באמצעותן

מצליח האמן לבטא את אמנותו בצורה אישית ואינטימית ונותן מענה ליצירה

מסוג אחר... השימוש בקעקועים כאמנות הוא קריאת תגר על עולם חומרני זה

63

ויחד עם זאת ביטוי של געגוע אל התמימות והחום האנושי של ימים עברו."

אפי ל ו ג

התערוכה "קעקועים — גוף האדם כיצירת אמנות" מציגה מגוון מגמות

עכשוויות של קעקועים בארץ ובעולם, בשאיפה ליצור פסיפס אנושי־תרבותי

דרך אמנות הגוף. אמנות הקעקוע מעניקה לנו את היכולת לבחון את נפש האדם

כפי שהיא מתבטאת על פני הגוף האנושי, זאת לאורך אלפי שנים, במקביל

לשינויים היסטוריים ולהתפתחות מגמות חברתיות ופוליטיות. אמנות זו מציגה

באופן מאיר עיניים נושאים שונים הקשורים למהות המין האנושי, התנהגותו

החברתית, כמיהותיו ושאיפותיו הפרטיות. תרבות הקעקוע היא אוניברסלית

ולכן עבורי מבטאת מסר הומניסטי ממדרגה ראשונה.