מדיניות פרטיות - מוזיאון ארץ ישראל

מדיניות פרטיות

אנו, מוזיאון ארץ ישראל-תל-אביב (חל"צ) 520035908 ("החברה") מכבדים את פרטיות ואת זכויותיך בקשר למידע האישי שלך ומפרטים בזאת את מדיניות הפרטיות של החברה בקשר למידע האישי שנאסף במהלך גלישתך ורכישתך באמצעות אתר האינטרנט המופעל על ידה בכתובת : www.eretzmuseum.org.il (להלן יחד ״האתר״).

במידה ואינך מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, אנחנו מבקשים ממך לא למסור מידע אישי או להפסיק את השימוש באתר, אולם במקרה זה ייתכן ולא תוכל להנות מכלל השימושים המוצעים באתר.

האמור במדיניות פרטיות זו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

למעט אם הוגדר אחרת, למונחים במדיניות פרטיות זו תהיה משמעות זהה לזו שהוגדרה להם בתקנון האתר. אין באמור במדיניות זו לגרוע מהוראות התקנון או מכל מסמך אחר בתוקף בין החברה לבינך.

1. סוגי המידע האישי שאנו אוספים והמטרות לאיסוף המידע

עבור שירותים מסוימים באתר, יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים כמפורט להלן. ככלל, אינך נדרש על פי חוק למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך והסכמתך, אך ללא מסירת הפרטים המסומנים כשדות חובה לא נוכל לספק לך את השירותים המבוקשים. יחד עם זאת, אתה מתחייב כי הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים באתר הם פרטיך וכי הם נכונים, עדכניים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים חלקיים או שגויים וכן שינוי בפרטים ללא עדכון החברה עלולים למנוע את האפשרות לקבל עדכונים בנוגע לשירותים ו/או רכישתך ו/או את היכולת ליצור עמך קשר במקרה הצורך.

ככל שהנך מוסר מידע אישי עבור צד שלישי אתה מתחייב בזאת כי הנך מוסמך ובעל הרשאה כדין למסור את המידע אישי אודות אחר וכי מסירת המידע נעשתה לאחר קבלת הסכמתו למסירת המידע לחברה בהתאם למדיניות פרטיות זו, והדבר אינו פוגע בזכויות של צד שלישי ו/או בפרטיותו.

החברה תשתמש במידע שמסרת או במידע שנאסף אצלה על ידה ו/או על ידי צדדים שלישיים, בהתאם למטרות להלן או לכל מטרה אחרת המפורטת בתקנון ו/או באתר עצמו:

 • על מנת להשיב לפניותייך
 • לספק לך את השירותים המוצעים באתר לרבות, ביצוע רכישה של כרטיסי כניסה והרשמה לחוגים;
 • לצורך שליחת קבלת הודעות ועדכונים, ככל שנרשמתם לרשימת התפוצה שלנו (להרחבה קראו סעיף 2.2 להלן);
 • לצורך שינוי ושיפור התכנים והשירותים באתר והתאמתם להעדפות המשתמשים באתר, כפי שמשתקף מניתוח המידע הסטטיסטי שנאסף על ידי החברה, לרבות לגבי הרגלי השימוש של המשתמשים. בנוסף, החברה תשמש במידע הסטטיסטי לניתוחים עסקיים של החברה ולצרכי שיווק, והכל בהתאם למדיניות פרטיות זו;
 • כדי לתמוך בפעילות העסקית השוטפת של החברה, לרבות תיעוד פעולות בקשר לשירותים;
 • ככל שנדרש על פי דין או בהתאם לצו שיפוטי;
 • לצורך יישוב סכסוכים, היערכות והגנה מפני תביעות משפטיות ולצרכים משפטיים אחרים.

2. מטרות איסוף ושימוש במידע

החברה לא תעשה שימוש בפרטים שנמסרו אלא בהתאם למדיניות פרטיות זו ולמטרות בגינן נאסף המידע האישי, בין היתר:

 • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, ובתכנים הכלולים בו;
 • על-מנת להעניק לך שירותים שונים, בהתאם לאופי וסוג ההתקשרות בינך לבין המוזיאון;
 • ליצירת קשר כאשר אנו סבורים שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או לקיום הוראה אחרת על פי דין;
 • לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות;
 • לפנות אליך בהצעות שיווקיות, לרבות הזמנות לאירועים, הצעות פרסומת, הצעות לרכישה של מוצרים או שירותים, בכפוף להוראות הדין החל.

2.1. בעת רכישה באמצעות האתר

על מנת להשלים את הרכישה באתר, ולאפשר לחברה לשלוח לך את פרטי ההזמנה תתבקש למסור פרטים אישיים כגון שם, שם משפחה, מספר תעודת זיהוי, כתובת דוא"ל ומספר טלפון או כל מידע נוסף שיתבקש במעמד ביצוע הרכישה ויסומן כשדה חובה.

בנוסף, לאחר השלמת הפרטים לעיל תתבקש להשלים את פרטי אמצעי התשלום עמם תבצע את הרכישה, התשלום מתבצע באמצעות דף סליקה מאובטח. החברה אינה נוהגת לשמור את פרטי אמצעי התשלום (למעט ארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי) במאגרי המידע שבבעלותה ושירותי הסליקה מבוצעים באמצעות צדדים שלישיים ומידע זה נשמר אצלם בצורה מאובטחת ובהתאם למדיניות הפרטיות שלהם
מידע אודות השירותים שרכשת, ישמר במערכות החברה. כמו כן, ייתכן וכי פנייתך לחברה תתועד במערכות החברה.

2.2. בעת הרשמה לרשימת הדיוור

ככל שברצונך להירשם לרשימת הדיוור של החברה ולקבל תכנים שוטפים, לרבות עדכונים על הטבות ומבצעים שונים שתציע החברה, תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: כתובת דואר אלקטרוני פעילה.
החברה נעזרת בספק חיצוני לצורך ניהול ושליחת ההודעות. מידע בקשר להרשמה/הסרה מרשימת התפוצה וההודעות שנשלחו מטעם החברה נשמר במערכות החברה המוחזקות על ידי אותו ספק חיצוני.

באפשרותך, בכל עת, לבקש כי תוסר מרשימת הדיוור באחת מהדרכים שיוצגו בגוף ההודעה שתשלח אלייך או על ידי פניה לחברה: [email protected]

2.3. מידע שנאסף באופן אוטומטי

האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש שלך באתר, שיפור חווית הגלישה ולצורכי אבטחת מידע ("עוגיות" (Cookies)). כלים אלה אוספים מידע אודותיך ואודות השימוש שלך באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את פרטי ספק האינטרנט שלך, כתובת בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP), מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.

נתונים אלה מסייעים בין היתר, להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, אפיון השירותים המתאימים לך, הצגת פרסומות המותאמות עבורך. כמו כן, החברה עשויה להפעיל שירותי פרסום באמצעות צדדים שלישיים, שישתמשו במידע שנצבר כדי להתאים עבורך הצעות שיווקיות ופרסומות ייעודיות באתר ובאתרים אחרים ברחבי הרשת.

חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות באתר ועוד.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות.

3. העברת מידע לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר ו/או תמכור כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו. על אף האמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר, לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:

3.1. ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;

3.2. אם מסירת המידע האישי היא לשלוחים של החברה ו/או לפועלים מטעמה, לרבות נותני שירותים של החברה, לצורך מתן שירותים מסוימים, כגון שירותי סליקה ו/או תפעול האתר ו/או תפעול הפעילות השיווקית של החברה. ככלל, עברת המידע כאמור תתבצע על בסיס הסכם ההתקשרות הכולל הוראות מתאימות העוסקות בהגנת פרטיות ובאבטחת מידע של המידע;

3.3. לתאגידים הקשורים לחברה ובעלי השליטה בה, לרבות חברות אם, חברות בת וחברות שבשליטתן;

3.4. אם החברה נדרשת על פי דין למסור את המידע ו/או על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של בית משפט או כל ערכאה מוסמכת או רשות אחרת, המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה או רשות מוסמכת אחרת או לידי צד שלישי כלשהו;

3.5. כדי לזהות, למנוע או לטפל בבעיות אבטחה או בעיות טכניות וכן במצבים שבהם נעשה שימוש באתר על ידי מי שנחזה כי אינו מורשה להשתמש בשירותים;

3.6. אם תפר את התקנון של האתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;

3.7. במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה;

3.8. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו או לגופו של צד שלישי או שלך;

3.9. אם החברה תמוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם החברה תעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע, ובלבד שאותו התאגיד יקפיד על מדיניות פרטיות לא פחות מחמירה ממדיניות פרטיות זו.

בנוסף, החברה עשויה להעביר מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית, בתמורה או שלא בתמורה, לצדדים שלישיים המצויים עמה בקשרים עסקיים או אחרים, לרבות חברות העוסקות בניתוח מידע סטטיסטי אנונימי כאמור לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, חווית המשתמש באתר או לצרכים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

4. אבטחת מידע

החברה עושה מאמצים כדי לאבטח את האתר, השירותים והמידע האישי של המשתמשים. החברה מיישמת נהלים ומערכות מקובלים בענף לאבטחת המידע ולמניעת שימוש בלתי מורשה במידע. אלה אומנם מקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של החברה ולשרתיה, אולם החברה אינה יכולה להבטיח כי אלה יספקו הגנה מוחלטת מפני פריצה ו/או גישה לא מורשית כאמור.

5. זכות עיון במידע

בהתאם להוראות הדין, יש לך את הזכות לעיין במידע הנאסף אודותיך במסגרת השימוש באתר. כמו כן, יש לך הזכות לבקש מהחברה לתקן מידע שאינו נכון, שלם או מדויק או לבקש למחוקו, והכל בכפוף לחריגים שבדין. כדי לממש זכות זו אנא פנה אלינו בכתובת הדוא"ל שבסעיף "צור קשר" ואנחנו נפעל להשיב לך בתוך זמן סביר.

6. שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות ללא מסירת הודעה מוקדמת או צורך בקבלת אישור. מדיניות הפרטיות החדשה תיכנס לתוקף מיד עם עדכונה באתר. על אף האמור, ככל שיבוצעו שינויים מהותיים תפורסם על-כך הודעה באתר.

7. צרו קשר

לשאלות ביחס למידע האישי שלך או לגבי מדיניות הפרטיות תוכל לפנות אלינו באמצעים הבאים:

כתובת: חיים לבנון 2, רמת אביב, תל אביב
טלפון: 03-6415244
דוא"ל: [email protected]